Utgifts- och skadereservering

På skogsbrukets kapitalinkomster kan man göra en utgiftsreservering eller skadereservering, med vilken en del av inkomsten överförs för att täcka utgifter som kommer att uppstå under kommande år.

Utgiftsreserveringen är högst 15 % av skogsbrukets kapitalinkomst minskat med ett eventuellt skogsavdrag. På den ersättning som utbetalats till följd av en skogsskada kan skogsägaren göra en skadereservering som motsvarar den beräknade kostnaden för förnyelse av den skadade skogen. Både utgifts- och skadereserveringar antecknas som kapitalinkomst inom fyra år efter att reserveringen gjorts. (I Uleåborgs och Lapplands län inom sex år.)

I synnerhet för dödsbon lönar det sig att använda sig av reserveringar för kommande utgifter, eftersom ett dödsbos eventuella kapitalinkomstförlust inom skogsbruk inte i praktiken kan avdras som underskottsgottgörelse från skatt på förvärvsinkomsterna. Förlusten kvarstår alltså i väntan på de kapitalinkomster som ackumuleras under de kommande 10 åren.

Skogsbrukets utgifter
Wiki

Skogsbrukets utgifter

Läs mer
Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Wiki | 1 min

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer
Avdragsrätt för gåva eller arv
Wiki

Avdragsrätt för gåva eller arv

Läs mer