Skogsvårdsarbeten

En god skogsvård förbättrar skogens lönsamhet och ger skatteinbesparingar.

Utgifter för exempelvis skötsel av plantskog, iståndsättning av ungskog, skogsodling, markberedning, plantor, förhandsröjning och skogsbruksplan är alla avdragsgilla och de dras av som årsutgifter. Byggande av skogsväg och iståndsättningsdikning är investeringar, vars utgifter dras av i form av 15 procent avskrivning på utgiftsresten årligen.

I momsbeskattningen avdras ändå den mervärdesskatt som erlagts för byggande av skogsvägar och iståndsättningsdikning i sin helhet på en gång i perioddeklarationen enligt kontantprincipen, på samma sätt som årsavgifter.

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Wiki | 1 min

Beskattning av inkomst av virkesförsäljning

Läs mer
Skogsbrukets utgifter
Wiki

Skogsbrukets utgifter

Läs mer
Avdragsrätt för gåva eller arv
Wiki

Avdragsrätt för gåva eller arv

Läs mer