UPMSkog

Naturliga trädslag

Skogsbruket i Finland grundar sig på inhemska trädslag. Naturliga trädslag i Finland är gran, tall och björk.

Träden utgör en stor del av skogarnas biomassa och därför spelar de en viktig roll i skogens ekosystem.

Trädslagen har sina naturliga utbredningsområden och de andra skogsarterna har anpassat sig till att leva i dessa områden tillsammans med trädslagen som växer här naturligt. Genom att odla trädslag som förekommer naturligt i området kan man trygga naturens mångfald.