UPMSkog

Leveransköp

Vid leveransköp förbinder sig säljaren att leverera den på förhand överenskomna virkesvolymen till en avtalad plats på en avtalad tid.

Virkessäljaren, dvs. skogsägaren, avverkar träden, står för avverkningskostnaderna och transporterar virket till väglagret. Skogsägaren ansvarar också för att virket uppfyller de mått- och kvalitetskrav som avtalats i leveranskontraktet. Virkessäljaren ska också ta hand om nödvändiga tillstånd och anmälningar.

Eftersom det är svårt att beräkna den exakta virkesmängden i samband med avverkningar kommer man vanligen överens om att mängden får avvika med 10 %. Vid leveransköp övergår virket vanligen i köparens ägo när mätningen görs.