Kolbindning

Växande träd binder under fotosyntesen koldioxid ur atmosfären och lagrar kolet som finns i koldioxiden i träet.

En kubikmeter trä innehåller cirka 200 kg kol. Vid sidan om träd binds kol också i jordmånen, ytvegetationen och i synnerhet i myrarnas torvskikt.

När man idkar hållbart skogsbruk är mängden kol som binds i skogarna åtminstone lika stor som den mängd som försvinner på naturligt sätt eller till följd av avverkningar.  En stor del av kolet som försvinner vid avverkningar är fortfarande bundet i träprodukterna och därmed inte i atmosfären. Till exempel i träbyggnader, möbler eller böcker kan kolet vara lagrat i tiotals, till och med hundratals år.

Med träbaserad energiproduktion (t.ex. hyggesrester, träprodukter som tagits ur bruk) kan man ersätta fossil energiproduktion. Det tar miljontals år innan kolet från fossil energiproduktion har bundits. Skogarna bidrar således även på detta sätt till att binda kol och minska kolutsläppen.  

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Kunskap ger skydd – mångsidig artkännedom är nyckeln till ett effektivt artskydd
Blogg | 3 min

Kunskap ger skydd – mångsidig artkännedom är nyckeln till ett effektivt artskydd

Läs mer
Naturliga trädslag
Wiki

Naturliga trädslag

Läs mer