Gödsling

Gödsling av skogar är en lönsam skogsvårdsåtgärd, eftersom den påskyndar och ökar skogens tillväxt när den utförs rätt. Den gamla regeln lyder: när du offrar en euro på skogsgödsling får du tre euro tillbaka.

Gödslingen är lönsammast i unga, redan gallrade skogar. Skogsgödsling har också en gynnsam inverkan på skogens hälsa: i en del fall påskyndas skogens återhämtning genom gödsling, till exempel om den röda tallstekeln har försämrat tillväxten. De huvudsakliga gödslingsmedlen är kväve, fosfor, urea och aska. Kostnaderna för gödsling kan dras av i skogsbeskattningen. Skogsägaren kan också få Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling av skogar.

Maskinell plantering
Wiki

Maskinell plantering

Läs mer
Skogsförnyelse
Wiki | 1 min

Skogsförnyelse

Läs mer
Arbeten med röjsåg
Wiki | 1 min

Arbeten med röjsåg

Läs mer