Gallringar

Målet med gallringsavverkningar är att koncentrera markens växtkraft på de träd som har de bästa förutsättningarna för att ge mycket stockträd i förnyelseavverkningsskedet.

Gallringsavverkningar görs i regel två gånger under skogens omloppstid. Beroende på trädslag och ståndort utförs gallringarna när skogsbeståndet är 20–55 år. Målet med gallringsavverkningar är att koncentrera markens växtkraft på de träd som har de bästa förutsättningarna för att ge mycket stockträd i förnyelseavverkningsskedet.

Det betydligt högre värdet på timmer styr den ekonomiska skogshanteringen på så sätt att det är lönsammast att optimera timmermängden i förnyelseavverkningsskedet. Detta mål kan nås genom att tillämpa gallringsmallar för olika trädslag och ståndorter som fastställer den rätta
gallringstidpunkten och den eftersträvade tätheten för det återstående trädbeståndet. Gallringarna görs alltid enligt principerna för hållbart skogsbruk. 

Rotprisinkomsten vid en förstagallring är vanligen cirka 250–700 € per hektar och vid den andra gallringen 2 500–3 000 e per hektar.

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Utvecklingen av skogsvårdsmetoder
Wiki

Utvecklingen av skogsvårdsmetoder

Läs mer