UPMSkog

För- och efterarbeten vid en virkesaffär

Åtgärderna som utförs i skogen utgår från de målsättningar kunden satt upp för sin skog.

Före virkesaffären fastställer en lokal skogskundansvarig tillsammans med kunden och enligt kundens önskemål vilka områden som ska avverkas. Skogskundansvariga ger också råd om vilka områden som behöver skogsvård. 

Buskskog som försvårar avverkningen tas bort.  I samband med skogsavverkningen tar man ofta till vara energivirke. Huruvida energivirke kan tas tillvara klarläggs när virkesaffären görs.

Efter en förnyelseavverkning ersätts det avverkade trädbeståndet genom att anlägga en ny skog.  Förnyelseåtgärderna överenskoms vanligen redan samtidigt som avverkningskontraktet skrivs.  Om genomförandet av arbetet tecknas ett avtal om skogsvårdsarbete med fast pris.