Iståndsättningsdikning

Skogsdiken växer igen med tiden och deras torkningskapacitet försvagas. Kärrens vattenhushållning återställs småningom till den ursprungliga nivån och trädbeståndets tillväxt och produktion i området avtar.

En iståndsättningsdikning förbättrar skogens volymtillväxt eftersom grundvattenståndet sjunker och vattnets och näringsämnenas rörlighet ökar.

Iståndsättningsdikningens lönsamhet kan bedömas genom att granska hur en tidigare dikning har inverkat på trädbeståndets tillväxt. Om iståndsättningsdikningen har lett till en betydande tillväxt och det ännu är över 20 år tills det är dags för en förnyelseavverkning är detta ett beaktansvärt alternativ. Bestämmelser om iståndsättningsdikning finns i skogs-, naturskydds- och vattenlagen. Iståndsättningsdikning kräver särskild kompetens och därför är det bäst att vända sig till en fackman vid UPM.

Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Utvecklingen av skogsvårdsmetoder
Wiki

Utvecklingen av skogsvårdsmetoder

Läs mer