Rätt kapning garanterar det bästa möjliga värdet för träden

En förutsättning för att virket ska kunna förädlas till så värdefulla produkter som möjligt är att det kapas rätt till olika virkessortiment. Trädstammen delas in i olika virkessortiment enligt mått- och kvalitetskraven. Rätt kapning, dvs. aptering, är summan av många faktorer.

I samband med en virkesaffär avtalas avverkningssättet och -ytan, men även hurdana stockar som kapas i skogen. Vi köper sådana träd som våra kundfabriker behöver och kan hantera i sin produktion. De allmänna kraven på virkets mått och kvalitet i avtalsvillkoren för en virkesaffär har utarbetats för att säkerställa dessa behov.

Rätt utförd aptering ökar skogsägarens inkomster och därför är det bra att fästa uppmärksamhet vid virkesköparens mått- och kvalitetskrav när man jämför virkeshandelsofferter.

Apteringen görs enligt de mått- och kvalitetskrav som avtalats i anslutning till virkesaffären

Kundfabrikerna meddelar sina önskemål beträffande kapningen vid olika tidpunkter och matriserna utarbetas utifrån dessa. Matriserna överensstämmer med villkoren för virkesaffären. De talar om vad som betonas vid kapningen och till exempel de exakta måtten på de kapade stockarnas längd och tjocklek.

Stammarna kapas alltid enligt de mått- och kvalitetskrav som avtalats i anslutning till virkesaffären. Således kan till exempel konjunkturväxlingar inom sågindustrin inte sätta virkesaffärens värde i gungning när avverkningen görs, eftersom sortimentets enhetspriser har slagits fast redan när virkesaffären gjordes.

Optimera apteringen och kontrollera följande i virkesköparens mått- och kvalitetskrav:

  • Vilka är minimigränserna för toppdiametrarna? Minsta toppdiametern för sågtimmer av gran är vanligen 16 cm och för sågtimmer av tall 15 cm, även hos UPM.
  • Hur många längdmått används? Ju fler längder, desto effektivare kan hela stammen tas tillvara. Vanligen har köparen fem längder.
  • Finns det något särskilt att beakta i fråga om kvalitetskraven? Det kan till exempel finnas skillnader i fråga om tillåtna krökar på träden. När man jämför offerter är det också bra att jämföra definitionerna av skador.

Fel på timret:

Stammens värde maximeras med längdmått vid kapningen

Vid kapningen maximeras stammens värde. Det betyder att man söker sådana kapningsställen och sortiment som gör att skogsägarens inkomster blir så stora som möjligt. Varje trädstam är unik, men man försöker göra apteringen så att den kvistfria rotstocken är så lång som möjligt.

Om det finns specialönskemål beträffande virkesbehoven vid tidpunkten kan man också kapa stammarna i extra längder, tjocklekar och kvaliteter som inte har avtalats i virkesaffären och som gynnar virkessäljaren. Kapning som är strängare än avtalsvillkoren för affären avtalas separat med säljaren. 

Bra att veta om matriserna för kapning:

  • Konjunkturerna på produktmarknaden ändrar inte villkoren för avtalade affärer. Matriserna kan anpassas till behoven vid tidpunkten inom ramen för avtalsvillkoren.
  • Skördarens optimering föreslår det optimala kapningsstället för föraren i enlighet med alla de längd- och diameteralternativ som de tillämpade matriserna tillåter.
  • Föraren beaktar virkets kvalitet vid kapningen och flyttar vid behov kapningsstället. Det kan hända att en stamdel av stockdiameter som är av dålig kvalitet blir lumpad eller massaved.

Vikten av god skogsvård yppar sig vid kapningen

En ändamålsenlig och aktiv skötsel av skogarna är det effektivaste sättet att säkerställa att virket har det bästa möjliga värdet vid kapningen. När skogsvård, till exempel plantskogsskötsel och gallringar, utförs i rätt tid minimeras felen på timret och timmermängden maximeras. I en välskött skog lyckas avverkningen dessutom bättre.


Artikeln grundar sig på en artikel som publicerats i tidskriften Metsän henki 4/2019. Du kan läsa hela tidskriften här (på finska).

Läs mer om UPM Virkeshandel och kapning:

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 05/21/2020 06:00:00 | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer
Hur kontrolleras avverkningsmaskinens mätnoggrannhet?
Artikel | 09/13/2019 10:04:47 | 4 min

Hur kontrolleras avverkningsmaskinens mätnoggrannhet?

Läs mer
Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer