UPMMetsä

Miksi hakkuun ennakkoraivaus kannattaa tehdä?

Ennakkoraivaus parantaa korjuuolosuhteita, mikä nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita. Se myös parantaa kohteen puukaupallista arvoa.

Ennakkoraivaus kannattaa tehdä niin harvennus- kuin uudistushakkuukohteella, jos alikasvos on runsasta ja haittaa näkyvyyttä. Hakkuun ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavaa alikasvospuustoa ja risukkoa ennen varsinaista hakkuuta. Alikasvos raivataan runkojen ympäriltä vähintään metrin säteeltä, jolloin hakkuukoneen koura on helpompi viedä puun tyvelle ja koneen kuljettajan työ helpottuu.

Hakkuun ennakkoraivaus on usein tarpeen nuoren kasvatusmetsän harvennuskohteella, mutta myös uudistusalalla tehty raivaus helpottaa ainespuun ja energiapuun korjuuta sekä metsänuudistamistöiden tekemistä. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuutyötä, parantaa työn laatua ja varmistaa hyvän korjuujäljen. Parempi näkyvyys parantaa myös työturvallisuutta hakkuukohteella.

Hakkuiden ennakkoraivaus tehdään lumettomana aikana metsurityönä raivaussahalla. Kasvatuskelpoinen taimiaines ja luontokohteet jätetään raivaamatta.

Raivattu hakkuukohde parantaa kohteen puukaupallista arvoa ja lisää sen kiinnostavuutta puukaupan kohteena. 

Onko metsässäsi töitä raivaussahalle? Ota yhteyttä UPM Metsän yhteyshenkilöösi ja tilaa metsuri metsääsi.