Artikkeli | 01/09/2024 07:43:28 | 3 min Lukuaika

Muista nämä asiat hakiessasi metka-tukia

Metka-tuen määräytymistapa ja tuen määrä vaihtelevat työlajeittain. Metsänomistajan kannattaa tutustua hakemansa tuen määräytymistapaan ennen töihin ryhtymistä. Lue alta, mitä metsänomistajan on hyvä tietää eri työlajien tuista.

Mitä metka-kannustejärjestelmällä tavoitellaan?

Metka-tuki astui voimaan vuoden 2024 alussa ja tukia on mahdollista hakea 1.3.2024 alkaen metsänhoitotöihin ja metsänsuojeluun. Metka-tuen tarkoituksena on kannustaa metsänomistajia kestävään metsähoitoon, lisätä metsien kasvua, parantaa metsien monimuotoisuutta, edistää vesiensuojelua, hillitä ilmastonmuutosta ja parantaa metsätieverkkoa.  

Metka-tuen määrä ja määräytymistapa vaihtelevat työlajeittain

Ennen metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista kannattaa tutustua tehtävän työlajin tuen määräytymistapaan ja ehtoihin. Esimerkiksi taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoitusten tukimäärä on hehtaarikohtainen, kun taas metsätietuki kattaa tietyn prosentin kokonaiskustannuksista. Lue alta eri työlajien tuista. 

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki

 • Tuen piiriin kuuluvat taimikon harvennus, raivaus ja pienpuun keruu, joilla edistetään metsän kasvua, terveyttä ja monimuotoisuutta.
 • Taimikonhoidon kuvion minimikoko poistuu, mikä mahdollistaa jatkossa jatkuvan kasvatuksen pienaukkojen hoitamisen. Yhteensä pinta-alaa on kuitenkin oltava vähintään yksi hehtaari.  
 • Nuoren metsän hoidossa siirrytään keskiläpimittavaatimuksesta jäävän puuston pituusrajaan, joka on havupuilla 12 ja lehtipuilla 15 metriä.  
 • Pienpuun keruussa metsään täytyy jatkossa jättää kuolleet pysty- ja maapuut.

Terveyslannoituksen tuki

 • Tämän tuen piirin kuuluu metsän lannoittaminen ravinteilla, jotka parantavat metsän kasvukuntoa ja hiilensidontaa sekä parantavat metsän ravinnepuutoksia.
 • Tuki maksetaan lannoitettavan pinta-alan perusteella. 

Suometsän hoidon tuki 

 • Tämän tuen piiriin kuuluvat toimenpiteet, jotka lisäävät suometsien tuottoa ja vesistöjen tilaa   toteuttavat vesiensuojeluratkaisuja turvemailla. Toimenpiteitä ovat hoitosuunnitelmien laatiminen, vesiensuojelutoimenpiteet ja piennarteiden tekeminen. 

Metsätietuki 

 • Tämän tuen piiriin kuuluvat metsäteiden rakentaminen, parantaminen ja kunnossapito, jotka helpottavat metsänhoitoa, puunkorjuuta ja metsän virkistyskäyttöä.

Luonnonhoidon tuki

 • Tämä tuella tarkoitetaan metsäluonnon erityispiirteiden, kuten elinympäristöjen, lajien ja maiseman, säilyttämistä ja kohentamista.  
 • Luonnonhoidon tukea voi saada esimerkiksi säästöpuuryhmiin, lahopuun lisäämiseen, metsälaidunnuksen edistämiseen ja metsäpalon jälkihoitoon. 

Ympäristötuki 

 • Tuen piiriin kuuluu metsän määräaikainen suojelu, joka estää metsän hakkuun ja muun käytön tietyllä alueella.  
 • Tukea voi saada esimerkiksi seuraaville kohteille: rehevät lehtolaikut, purot, norot, suoelinympäristöt pois lukien vähäpuustoiset kitu- ja joutomaan suot/kalliot.

Kulotustuki

 • Kulotustukea voi saada metsän hallittuun polttamiseen, jolla edistetään metsän uudistamista ja monimuotoisuutta.
 • Kulotustuen määrä riippuu kulotusalan koosta ja säästöpuiden määrästä. 

Tarkempaa tietoa tuista ja niiden enimmäismääristä löydät metsäkeskuksen sivuilta. 

Tukien hakeminen osana metsänhoitopalveluita 

Jos ostat metsänhoitopalveluita UPM Metsältä, selvitämme puolestasi kohteen tukikelpoisuuden ja haemme tukia puolestasi. Ostaessasi hoitotyöt palveluna, voit varmistua siitä, että laadukkaan työjäljen lisäksi yksityiskohdat tukien suhteen menevät varmasti oikein. Kysy lisää UPM Metsän metsänhoitopalveluista alueesi metsäasiakasvastaavalta

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää