UPMMetsä

Metsänuudistaminen

Metsänuudistaminen tarkoittaa uuden metsän perustamista uudistuskelpoisen metsän tilalle. Uudistamisessa maa valmistellaan viljelyä varten, ja varmistetaan uuden metsän hyvä alkuunpääsy.

Metsänuudistaminen on kannattavaa, kun puusto on tarpeeksi järeää tai iäkästä. Uudistushakkuun jälkeen metsä on uudistettava joko istuttamalla kasvupaikalle sopivia puuntaimia, kylvämällä puunsiemeniä tai luontaisesti esimerkiksi siemenpuiden avulla.

Ennen metsänuudistamista on joskus tarpeellista poistaa raivaussahalla kasvupaikalle jäänyt puusto. Ensimmäinen metsänuudistamisen toimenpide on maanpinnan muokkaus kasvupaikalle sopivalla menetelmällä. Muokkaus on tärkeää taimien kasvuun lähdön varmistamiseksi. Metsässä mahdollisesti tehtävä kantojen nosto energiapuuksi helpottaa istutustyötä ja vähentää juurikääpäsienen leviämistä.

Istutettavan puulajin valintaan vaikuttavat kasvupaikan ravinteisuus, kosteus, maalaji sekä metsäkasvillisuusvyöhyke. Yleensä uudistaminen toteutetaan istuttamalla puun taimia, mutta karuilla kasvupaikoilla uudistamismenetelmänä on yleensä männyn konekylvö tai luontainen uudistaminen. Taimien istutus tehdään joko metsurityönä tai koneellisesti. Taimia istutetaan puulajista riippuen 1600–2000 kappaletta hehtaaria kohti.

Perustettu taimikko kannattaa alkuvaiheessa tarkastaa vuosittain, koska se on altis myyrä- ja hyönteistuhoille. Metsänuudistamisen kokonaiskustannukset ovat yleensä noin 600–1400 € hehtaaria kohti puulajista ja kasvupaikasta riippuen.