Tuhkalannoituksen laatumittaus lumiseen aikaan maastossa

03/30/2021 05:50:21

Tuhkalannoituksen tasaisuutta mitataan tarkkailusuppiloilla. Lumi sekä helpottaa että hankaloittaa lannoituksen laatumittausta. Levitystyön jälkeen kuhunkin suppiloon osunut lannoite punnitaan ja tulokset kirjataan muistiin.

Tuhkalannan levitysmuotoja metsikköön ovat lentolannoitus helikopterilla ja maalevitys metsätraktorilla. Molemmissa tapauksissa tuhkalannan levityksen laatumittaus tehdään samanlaisella periaatteella.

Tuhkalannoituksen levityksen tasaisuutta mitataan suppiloilla

Levitettävän tuhkalannan määrä on 3000 kg hehtaarille. Yleisesti mittauksessa tarkastellaan tuhkalannoituksen levitysmäärää hehtaaria kohden sekä levityksen kohdentumista kuviolla ja sitä, miten vesistöt ja vesistöjen suojavyöhykkeet ovat ”säästyneet” tuhkan levityksessä.

Levityksen laatumittausta tehdään UPM Metsän ohjeiden mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa metsänlannoitusyrittäjän työn omavalvontaa, eli laatumittauksen tekee metsänlannoitusyrittäjä.

Levityksen tasaisuustarkkailuotanta tehdään kymmenen kappaleen sarjalla näytesuppiloita. Suppilon renkaan pinta-ala on 0,25 m2. Kun laatumittauksessa käytetään kymmentä suppiloa, suppiloiden yhteinen pinta-ala on 2,5 m2. Kun kaikkien suppiloiden yhteinen tuhkaraemäärä kerrotaan 4000:lla, saadaan hehtaarille levitetty tuhkamäärä.

Ojitetulla turvemailla keskimäärin pari suppiloa laitetaan oja-alueelle – vesiensuojeluperiaatteiden takia näihin suppiloihin ei saa tulla tuhkaa – tällöin kahdeksan suppiloa kerää tuhkarakeita ja näiden yhteispinta-ala on 2 m2. Hehtaarille tuleva tuhkamäärä lasketaan kertomalla tuhkaraemäärä 5000:lla.

lannoitus-tarkkailu-suppilot_2-3m_valein.jpg

lannoitus-tarkkailusuppilo-keilan_keskella.jpg

Ensimmäisessä kuvassa suppilot maastossa ennen tuhkan levitystä. Toisessa kuvassa mittasuppilo levitystyön jälkeen. Kuvat: Scandair Helicopter.

Lannoituskohteiden laatumittaaminen kiveinnäismaalla ja turvemaalla

Tarkkailusuppilot laitetaan maastoon etukäteen juuri ennen levitystapahtumaa. Suppilot sijoitetaan riviin vasten levityssuuntaa.

lannoitus-tasaisuustarkkailu-upm-metsa-2.png

Turvemailla on vähintään kaksi tai kolme mittaussuppiloa oltava ojassa, ojan tai muilla vesistöjen suojavyöhykkeillä.  

Mitattava työkuvio sovitaan lentolevityksessä lentäjän kanssa ennen suppiloiden asettamista. Tällöin voidaan huomioida lentosuunta tarkkailusuppiloiden sijoittelussa kivennäismaalla. Turvemaalla lentosuunnan määrittä mahdolliset kuivatusojat ja vesistöt. Maalevityksessä ajetaan hakkuun yhteydessä tulleita ajouria pitkin.

Näytteiden ottotiheys on kangasmaalla yksi otanta 400 hehtaarin lannoitusta kohti. Turvemaalla yksi otanta 200 hehtaarin lannoitusta kohti. Käytännössä otantatiheys tarkoittaa sitä, että jokaisen maanomistajan tai kuvion lannoituskohteelta ei tehdä laatumittausta.

 

Näin tuhkalannoituksen laatua mitataan talvella

Lumi sekä helpottaa että hankaloittaa mittausta, riippuen lumen määrästä ja siitä, mitä mitataan tai tarkastellaan. Jos on lumeton talvi, suppiloiden pystytystä vaikeuttaa routa tai pintajää.

Lumiseen aikaan mittakuppien lisäksi levityksen kattavuutta voi myös tarkastella niin sanotusti silmävaraisesti, koska lumeen jää jälki niihin kohtiin, joihin tuhkarakeet ovat pudonneet. Levitystyössä tulevaa tuhkapölyä ei lasketa mittaustulokseen. Tuhkapöly on hienojakoista, joten se ei edes jää mittasuppiloon.

tuhkarakeet-lumihanki.jpg

Tuhkarakeet ja tuhkapölyä lumihangen päällä. 

 

Paksun lumen aikaan liikkuminen maastossa on työlästä, tällöin liikutaan lumikengillä tai suksilla. Mittasuppilot on pyrittävä sijoittamaan mahdollisimman aukeisiin paikkoihin, koska varsinkin lentolevityksessä puista tippuvat lumet ja oksan palat sotkevat mittausta. Tällöin voi jokusen suppilon sijoittaa esimerkiksi hakkuu-uralle tai vanhalle ajouralle. Lisäksi suppilon ympärille ja alle on tehtävä tilaa, jotta ne pysyvät mahdollisimman lumettomana.

Mittasuppilot on haettava välittömästi levitystyön valmistuttua. Levitystyön jälkeen kuhunkin suppiloon osunut lannoite punnitaan ja tulokset kirjataan muistiin. Talvella suppiloon puista pudonnut lumi on poistettava ennen mittausta, samoin oksanpalat ja muut roskat.

Mittaustulos käydään läpi levityksen tehneen ”pilotin” kanssa ja tarvittaessa selvitetään havaitut poikkeamat. Mahdollisten korjaavien toimienpiteiden jälkeen tehdään uusi levityksen tasaisuusmittaus.

lannoitus-mittasuppiloiden-vienti-maastoon.jpg

Mittasuppiloiden vienti maastoon.

Milloin annetaan maanomistajailmoitukset?

Levitysajankohdan lähestyessä, noin pari viikkoa ennen levitystä, tehdään ennakkoilmoitus maanomistajalle ja vielä toinen ilmoitus päivää tai paria ennen työn toteuttamista. Jos maanomistajalla on kiinnostusta tarkistaa levityksen tulos, se kannattaa tehdä mahdollisimman pian työn suorituksen jälkeen. Tällöin lumessa on nähtävissä tuhkarakeiden jättämät jäljet. Myös kesällä levityksen jälkeen tarkkasilmäinen voi havaita tuhkarakeet. Työn sujuvuudesta sekä muista havainnoista voi ja kannattaa antaa UPM:lle palautetta.

Tuhkalannoituksen levitystyö ja turvallisuus

Jos haluaa käydä katsomassa levitystyön toteutusta paikan päällä levitystyön ollessa käynnissä, voi asiasta tiedustella ja keskustella ennakkoilmoituksen tehneen henkilön kanssa.

Turvallisuussyistä tuhkan levitystyön aikana maastoon levitysalueelle ei saa mennä liikkumaan. Varastopaikalla työskentelyä katsottaessa on pidettävä vähintään 100 metrin turvaetäisyys.

Työ etenee nopealla tahdilla ja tästä syystä ulkopuolisesta kulkijasta tai katsojasta on ilmoitettava levityksen tekevälle yrittäjälle hyvissä ajoin.

Yleensä talvella levitystä saa tehdä melko rauhassa, kun metsissä ei ole muita liikkujia, kuten marjastajia tai mökkiläisiä.

lentolannoitus.jpg

lentolannoitus-turvallisuus.jpg

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää
Pysy tietoisena, mitä omassa metsässäsi tapahtuu, Kati kehottaa
Artikkeli | 4 min

Pysy tietoisena, mitä omassa metsässäsi tapahtuu, Kati kehottaa

Lue lisää