UPM:n uusi metsävastuullisuusohjelma tähtää korkealle

UPM jatkaa työtään vastuullisen metsänhoidon uranuurtajana. Yhtiön globaali metsävastuullisuusohjelma UPM Forest Action kattaa viisi osa-aluetta: biodiversiteetin, ilmaston, veden, maaperän ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

UPM:lle metsävastuullisuus on tärkeä osa liiketoimintaa. Mutta mitä metsävastuullisuus oikeastaan on? Se selviää, kun tarkastelee UPM Forest Action -vastuullisuusohjelman painopisteitä.

Metsävastuullisuus on luonnon monimuotoisuuden parantamista

UPM käynnisti Suomessa luonnon monimuotoisuutta edistävän ohjelman vuonna 1998 alallaan ensimmäisenä. Vuonna 2006 ohjelmaa laajennettiin koskemaan kaikkia UPM:n puunhankinta-alueita eri puolilla maailmaa.

Monimuotoisuusohjelmassa on kartoitettu ja suojeltu biodiversiteetin kannalta arvokkaimpia elinympäristöjä sekä tunnistettu toimenpiteitä, joiden avulla biodiversiteettiä voidaan parantaa.

”Olemme esimerkiksi kasvattaneet lahopuun määrää metsissä”, kertoo UPM Metsän sidosryhmäsuhdejohtaja Sami Oksa.

Vuosien varrella UPM on toteuttanut useita luonnon monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita. Esimerkiksi suomalaisia petolintuja suojeleva Sääksisäätiö ja UPM ovat tehneet pitkään yhteistyötä.

Yhdessä on toteutettu muun muassa sääksien tekopesien rakennusohjelma sekä luotu metsänomistajille opas metsänhoidosta sääksen pesäpuiden lähiympäristössä.

UPM:n metsävastuullisuusohjelma hyödyttää metsänomistajia

Myös pöllöjen ja haukkojen elinympäristöt pyritään yhteensovittamaan metsätalouteen entistä paremmin.

”UPM:ltä tuli aloite, että rakentaisimme yhdessä lisää tekopesiä petolinnuille, joiden kannat ovat laskeneet”, kertoo Sääksisäätiön perustajajäsen Juhani Koivu.

”Lisäksi perustamme tekopesäverkoston ympärille tutkimushankkeen. Näin saamme kerättyä tietoa petolintujen suojelemiseksi”, hän jatkaa.

UPM:n tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta yhtiön omissa metsissä Suomessa ja puuviljelmillä Uruguayssa sekä myös muilla UPM:n puunhankinta-alueilla Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa.

Metsävastuullisuus on maaperän huomioimista

Metsätalous, maatalous, rakentaminen ja infrastruktuuri kilpailevat samasta maa-alasta. On tärkeää, että maaperä säilyy hyvässä kunnossa, jotta sitä voidaan hyödyntää viljelyyn ja puiden kasvattamiseen.

UPM:n uudessa metsävastuullisuusohjelmassa maaperää tarkastellaan erityisesti tuottavuuden turvaamisen näkökulmasta. UPM minimoi metsätalouden vaikutukset maahan ja huomioi sen hyvinvoinnin.

Torjunta-aineita käytetään mahdollisimman vähän. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä maaperän saastumista ja kulumista.

Vastuullinen metsänhoito ja maankäyttö turvaavat kestävää kehitystä

”Eroosiokontrollia pitää kehittää Suomessakin, sillä meillä on paljon turvemaita, joilla voi tapahtua pieneroosiota”, Sami Oksa sanoo.

Kotimaan metsissä yksi UPM:n toteuttama, maaperää suojeleva toimenpide on rehevien korpien eri-ikäisrakenteinen eli jatkuva kasvatus. Se maksimoi maaperän hiilensidonnan ja vähentää vesistöpäästöjä.

Tarkoitus on myös kartoittaa maaperän hiilensidontaa Uruguayssa vuoden 2022 aikana.

Metsävastuullisuus on vesien suojelua

Maailmalla joka kolmas ihminen kärsii ajoittain puhtaan veden puutteesta. Siksi on tärkeää turvata puhtaan juomaveden saanti globaalisti.

Tämän varmistamiseksi UPM:n metsävastuullisuusohjelmassa tarkastellaan pintavesiä, pohjavesiä sekä vesielinympäristöjä.

”Metsillä ja metsänhoidolla on merkittävä rooli vesistöjen suojelussa. Metsät puhdistavat sadevettä ja hidastavat ravinteiden virtaamia vesistöihin”, Sami Oksa sanoo.

UPM on jo aiemmin suojellut vesistöjä esimerkiksi jättämällä suojavyöhykkeitä vesistöjen reunamille ja luopumalla lannoitteista pohjavesialueilla.

UPM on myös pilotoinut tapoja, joilla metsäautoteitä alittavia ojarumpuja asennetaan uudelleen niin, että vesieliöt voivat yhä vaeltaa ylävirtaan. Ojarumpu voi muodostaa nousuesteen esimerkiksi vaelluskaloille.

Metsät ja metsätalous vaikuttavat monella tavalla vesitalouteen

UPM suojelee veden laatua myös kansainvälisesti. Uruguayn puuviljelmillä lannoitteiden ja kemikaalien käyttö on minimoitu.

Lisäksi Uruguayn taimitarhoilla siirrytään uuden metsävastuullisuusohjelman myötä suljettuun vesikiertoon. Suljetussa kierrossa ylimääräinen vesi ei mene viemäriin vaan tulee taimitarhan käyttöön uudelleen.

Metsävastuullisuus on ilmastonmuutokseen varautumista

UPM Forest Action -metsävastuullisuusohjelman ilmastoon keskittyvä työ jakautuu kolmeen painopisteeseen: päästöihin, hiilinieluihin sekä metsien kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen.

Ohjelmassa pohditaan, miten voidaan vähentää metsätalouden päästöjä, lisätä metsien hiilinieluja ja saada metsät sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon sekä säilymään elinvoimaisina.

”Elinvoimaiset metsät tuottavat paremmin puuta, jolloin puun rooli fossiilisten raaka-aineiden korvaajana kasvaa”, Oksa sanoo.

Hiilinieluja voidaan lisätä myös kasvattamalla metsien pinta-alaa. Entistä suurempi metsäala edistää biodiversiteettiä ja sitoo enemmän hiiltä. Tarkoituksena on, että UPM:n omistamat metsät säilyvät hiilinieluina.

”Ilmastotyössämme yksi keskeinen asia on varmistaa, että yhtiön metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään.”

UPM aikoo vähentää toiminnastaan aiheutuvia päästöjä 65 prosenttia sekä toimitusketjun päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Metsävastuullisuus on paikallista vuorovaikutusta

Yhteiskuntavastuu kuuluu oleellisesti UPM:n metsävastuullisuusohjelmaan. Siinä huomioidaan kolme ulottuvuutta: vastuullinen hankintaketju, vastuullisuus paikallisyhteisöissä sekä UPM yrityskansalaisena.

”UPM yrityskansalaisena tarkoittaa sitä, miten me vaikutamme maahan, jossa toimimme”, Sami Oksa sanoo.

Vastuullisuus hankintaketjussa on keskeisin osa UPM:n yhteiskuntavastuuta. Yhtiö tekee auditointeja, joiden avulla varmistetaan, että kaikki vastuullisuuskriteerit täyttyvät. Niitä ovat minimipalkkojen maksaminen, sosiaaliturva ja työntekijän oikeus liittyä ammattiliittoon.

”Vastuullisuus paikallisyhteisöissä liittyy siihen, miten kohtelemme paikallisia ja millaista arvoa luomme esimerkiksi lisäämällä maaseudun työllistymismahdollisuuksia.”

UPM Forest Action on globaali ohjelma, mutta osa sen toimista on paikallisia. Suomessa on tärkeää lisätä lehtipuun määrää metsissä, Uruguayn puuviljelmillä taas korostuu yhteiskuntavastuu.

Lue lisää UPM Forest Action -metsävastuullisuusohjelmasta

”Haluamme olla metsänomistajalle paras mahdollinen kumppani vastuullisuusasioissa sekä tarjota heille kaiken tiedon ja osaamisen, joka meille on kertynyt omien metsiemme hoidosta.”

UPM on sitonut vastuullisuustavoitteidensa toteutumisen yhtiön ottamaan luottoon. Koron määrä riippuu siitä, kuinka hyvin UPM on saavuttanut vastuullisuustavoitteensa.

 

Artikkeli on julkaistu aiemmin Metsän henki -lehdessä 2/2022.

Metsistä on monta mielipidettä
Blogi | 1 min

Metsistä on monta mielipidettä

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
10 väitettä metsänhoidosta – totta vai tarua?
Artikkeli | 7 min

10 väitettä metsänhoidosta – totta vai tarua?

Lue lisää