Artikkeli | 04/12/2024 13:11:02 | 9 min Lukuaika

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Metsärahastojen salkunhoitaja Jyri Hietala muistuttaa, että metsäsijoittamisen tuotto tulee puun kasvun kautta. Puut kasvavat suhdanteista välittämättä.

Salkunhoitaja Jyri Hietalalle metsä merkitsee vapaa-ajalla ennen kaikkea virkistäytymistä. Hän asuu perheineen paritalossa Espoon Mäkkylässä. Ulko-ovelta on vain muutama askel lähimetsään, jossa on sopivasti korkeuseroja mäenlaskuun lapsen kanssa.  

Hietala käy perheensä kanssa retkeilemässä luontopoluilla ja hyödyntää jokaisenoikeuksia poimimalla marjoja ja sieniä. 

Metsässä virkistäytyminen ei kuitenkaan tarkoita ajatusten täydellistä nollaamista, sillä Hietala on tottunut työssään katsomaan asioita metsänhoidon näkökulmasta. Samaa hän tekee ajaessaan autolla metsän reunustamia teitä pitkin. 

”Maakunnissa ajellessani huomaan usein tarkkailevani tienvarsimetsien taimikoiden kuntoa ja sitä, miten metsiä on käsitelty.” 

Metsäsijoittamisessa strateginen yhteistyö parantaa riskienhallintaa  

Hietala on koulutukseltaan metsänhoitaja ja metsäekonomiaan erikoistunut metsätieteiden maisteri. Tällä hetkellä hän toimii United Bankersin omistamien UB Nordic Forest Fund -metsärahastojen salkunhoitajana. 

Työ on Hietalan mukaan vaihtelevaa ja melko käytännönläheistä. Työpäivän aikana hän käy esimerkiksi läpi raportteja myynnissä olevista metsätiloista sekä hoitaa metsärahastojen omistamien metsätilojen asioita. Joskus se tarkoittaa keskustelua kaatuneista puista tai metsäteiden kunnosta naapurimetsänomistajan kanssa. 

Metsärahastot huolehtivat metsistään yksityisten metsänomistajien tapaan. UPM tarjoaa rahastoille pitkäaikaisia ja sitovia kumppanuussopimuksia. 

”Olemme sitoutuneet hoitamaan rahaston metsätilojen puuston hakkuutarpeet sekä metsänhoitotyöt pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla”, kertoo UPM Metsän avainasiakaspäällikkö Eija Kuusisto. 

UB Nordic Forest Fund -rahastot ovat metsäsijoittamisen pääomarahastoja ammattimaisille sijoittajille  

Kuusisto ja Hietala suunnittelevat yhdessä UB Nordic Forest Fundin omistamien metsien hoitoa ja käyvät UPM:n metsäasiakasvastaavien kanssa metsätiloilla pari kertaa vuodessa.  

Tapaamisissa he keskustelevat metsänhoidon linjauksista ja syventyvät tarvittaessa johonkin tiettyyn teemaan, kuten lannoitukseen. 

”Mietimme metsänhoidollisia asioita aina yhdessä Eijan kanssa mutta teemme päätökset ja budjetit organisaatiomme sisällä”, Hietala tiivistää. 

Hän pitää kumppanuutta UPM:n kanssa arvokkaana – strateginen yhteistyö parantaa metsäsijoittamisen riskienhallintaa ja lisää ennustettavuutta. 

”Kyse ei ole vain siitä, että myymme heille puuta ja he hoitavat metsiämme. Mietimme yhdessä esimerkiksi sitä, miten ilmastomuutokseen pitää varautua metsänkäsittelyllä”, Hietala jatkaa. 

Metsän resilienssin vahvistaminen turvaa paremmin myös metsäsijoittamisen tuottoa.

Sertifikaatit ovat hyvä tapa osoittaa metsäsijoittamisen vastuullisuus 

Yksi syy tiiviiseen yhteistyöhön UPM:n kanssa on United Bankersin metsärahastojen kasvu viime vuosien aikana. Yritys on nykyisin Suomen kolmanneksi suurin yksityinen metsänomistaja rahastojensa kautta. Tällä hetkellä United Bankers omistaa Suomessa noin 145 000 hehtaaria metsää.  

Talon sisällä tai pienillä metsäpalveluyrityksillä ei ole samanlaisia resursseja ja paikallista osaamista kuin UPM:llä ympäri maata sijaitsevia metsätilojen hoitamiseen.  

United Bankersin omistamista metsistä kaikki on PEFC*-sertifioitu ja lähes kaikki FSC®**sertifioitu. PEFC- ja FSC-sertifikaateissa on samanlaisia periaatteita metsien kestävästä käytöstä.  

FSC-sertifikaatissa on kriteerejä esimerkiksi hakkuisiin liittyen, ja se edellyttää, että vähintään viisi prosenttia metsäalasta on kokonaan suojeltu. 

Sertifikaatit ovat vapaaehtoisia, mutta ne ovat hyvä tapa osoittaa ja varmistaa metsän vastuullinen hoito ja käyttö.  

United Bankersin omistamissa metsissä on esimerkiksi linjattu, että lehtipuun määrä kaksinkertaistetaan, koska näin voidaan parantaa metsien kestävyyttä ilmastonmuutoksessa. 

”Metsän resilienssin vahvistaminen turvaa paremmin myös metsäsijoittamisen tuottoa.” 

Metsäsijoittaminen on vakaa sijoitusmuoto vaikeassa suhdanteessa 

United Bankersilla aloitti pari vuotta sitten ESG-tiimi, joka varmistaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden toteutumisen kaikissa yrityksen metsärahastoissa. 

”Meillä on rahastoissamme myös sertifikaattien yläpuolella olevia tavoitteita. UPM:n sijoittajasopimusasiakkaana meillä on esimerkiksi linjaus, että suosimme rehevillä turvemailla jatkuvaa kasvatusta,” Hietala lisää. 

Tällä hetkellä United Bankersilla on neljä erilaista metsärahastoa. Yksi niistä on Hietalan mukaan koko kansan metsärahasto. Sen omistajat ovat pääasiassa yksityishenkilöitä, ja rahastoon pääsee kiinni melko pienellä minimisijoituksella. 

UB Metsä -rahasto tuo metsäsijoittamisen edut kaikkien sijoittajien ulottuville  

Metsäsijoittaminen on osoittautunut vakaaksi sijoitusmuodoksi vaikeassa suhdanteessa. Se on säilyttänyt arvonsa inflaatiosta huolimatta. 

”Metsäsijoittamisen tuotto tulee puuston kasvun kautta, eikä kasvu katso sitä, millainen suhdanne maailmalla on meneillään. Puusto vain kasvaa joka vuosi.” 

Kun hankkii metsää sijoitussalkkuunsa, arvonvaihtelut tasaantuvat ja riskien ja tuottojen suhde paranee. Toisaalta metsäsijoittamisen tuottotavoite on maltillisempi kuin esimerkiksi osakkeissa. 

Puusta on ollut Ukrainan sodan myötä pulaa, ja puun hinta on noussut, mikä on myös parantanut metsäsijoittamisen kannattavuutta. 

Tutkijasta tuli metsäsijoittamisen ammattilainen 

Osa United Bankersin metsärahastoista on pääomarahastoja, joissa minimimerkinnät ovat sen verran suuria, että rahastojen omistajat ovat pääasiassa instituutiota.  

Instituutiot ovat kuitenkin sijoittaneet poikkeuksellisessa maailmantilanteessa metsiin vähemmän kuin ennen, sillä korkojen nousun myötä pääomaa on virrannut aiempaa enemmän muihin sijoituskohteisiin. Metsärahastoihin ei siis ole tullut yhtä paljon uutta pääomaa kuin nollakorkoaikoina. 

”Tämän seurauksena metsäkiinteistökauppaa on käyty hieman vähemmän kuin edellisvuosina, ja ammattimaisten metsäsijoittajien tekemien kauppojen määrä on laskenut.” 

Hietalaa viehättää metsärahastojen salkunhoitajan työssä luonnontieteiden ja talouden yhteensovittaminen. Se sai kotkalaisen sellutehtaan piipun lähellä kasvaneen pojan aikanaan hakeutumaan metsätieteiden pariin. 

Metsä on sijoitus, joka kasvaa aina 

Aiemmin tutkijana työskennellyt Hietala on ollut nykyisessä työssään yllättynyt siitä, että metsälle sopivat käsittelyvaihtoehdot rajautuvat yleensä melko pieneen määrään.  

Käsittelytapaan vaikuttavat muun muassa puuston ominaisuudet, metsän rakenne sekä maaperän rehevyys. 

Esimerkkinä hän mainitsee jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen. Se on metsänhoitoa ilman avohakkuuta ja perustuu metsän luontaiseen uudistumiseen. 

”Toisin kuin taloudelliseen mallinnukseen perustuvat tutkimukset ovat osoittaneet, jatkuvapeitteinen metsänkasvatus ei käytännössä sovi kuin tietynlaisiin kohteisiin ja olosuhteisiin.” 

Entinen tutkija on työskennellyt metsärahastojen salkunhoitajana nyt seitsemän vuotta. Vuodet ovat opettaneet Hietalalle esimerkiksi sen, että metsän uudistamisen kustannuksissa säästäminen johtaa harvoin parhaaseen lopputulokseen.  

Keinollinen uudistaminen eli kylvö tai istutus on selvästi riskittömämpi vaihtoehto kuin luontainen uudistaminen. Lisäksi taimikko saadaan perustettua nopeammin hyödyntämällä jalostettua siemen- ja taimiainesta.  

”Meidän tärkein tehtävämme on pitää metsien kasvua yllä ja riskit hallinnassa”, Hietala lisää. 
 

*PEFC/02-44-41  

**FSC N003385 

Metsäsijoittaminen – UPM kumppanina 

Vuonna 2008 UPM alkoi myydä metsätilojaan sijoittajille. Samaan aikaan syntyi sijoittajasopimuskonsepti, jossa sopimukset ovat vähintään 20 vuoden mittaisia.  

”Sijoittajille tarjoamamme metsänhoitosopimus on hyvin tiivis kumppanuus”, sanoo UPM Metsän avainasiakaspäällikkö Eija Kuusisto.  

UPM:n yhteyshenkilö raportoi sijoittajasopimusasiakkaalle kvartaaleittain puumarkkinan kehityksestä, hakkuista, metsänhoidosta ja muista käytännön toimista.  

UPM suunnittelee metsätiloilla tehtävät metsänhoitotyöt, mutta niiden tekemisestä päätetään yhdessä metsänomistajan kanssa. UPM auttaa sijoittaja-asiakasta varmistamaan, että metsän käyttö on kestävällä pohjalla.  

”Meillä on vanhoista tiloista pitkältä ajalta tietoa, jota hyödynnetään neuvonnassa.” 

Yhteyshenkilö ja asiakas käyvät tiloilla yhdessä UPM:n metsäasiakasvastaavan kanssa pari kertaa vuodessa. Paikallinen metsänhoito-osaaminen on ollut esimerkiksi UB Nordic Forest Fundille tärkeä osa kumppanuutta UPM:n kanssa. 

 

Metsärahastonhoitajan arvot: 

  1. Kestävyys ja vastuullisuus. ”Lähes kaikki omistamamme metsät Suomessa on tuplasertifioitu. Varaudumme ilmastonmuutokseen monin tavoin.” 
  2. Järkiperäinen metsätalous. ”Valitsemme metsikkökuvion perusteella metsänkäsittelyvaihtoehdon, joka on kullekin metsälle järkevin pääoman tuoton optimoinnin näkökulmasta.” 
  3. Hajauttaminen. ”Metsäsijoittaminen ei korreloi muiden omaisuuslajien kanssa, joten hankkimalla metsää sijoitussalkkuun voi parantaa salkun tuottoa ja pienentää riskiä.”

 

Tämä juttu on aiemmin julkaistu Metsän Henki -lehden numerossa 1/2024.

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää