Hallinto-oikeus antoi päätöksen Rokansaareen liittyvästä valituksesta

Uutinen 20.6.2024 14.40 EEST

Hallinto-oikeus on antanut 20.6.2024 päätöksen UPM:n Rokansaaren hakkuusuunnittelemiin liittyvästä valituksesta, joka koski selvitystä boreaalisesta luonnonmetsästä alueella. Päätöksessä todetaan: Hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin se koskee metsänkäsittelyä ELY-keskuksen 29.8.2023 päivätyssä inventointiraportissa esitetyllä kuviolla 10 (pinta-ala noin 2,1 hehtaaria), joka karttatarkastelun perusteella pääpiirteissään vastaa 28.4.2023 päivätyn metsänkäyttöilmoituksen mukaisen kuvion 4 läntistä osaa. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen.

UPM on saanut juuri tiedon hallinto-oikeuden päätöksestä, eikä ole tehnyt suunnitelmia jatkosta. Oikeuden päätökseen ja sen vaikutuksiin paneudutaan kesälomakauden jälkeen, ja odotamme ELY-keskuksen uudelleen käsittelyn päätöksen ennen kuin suunnittelemme jatkoa. UPM tulee viestimään omasta päätöksestään myöhemmin tänä vuonna. Rakentava vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa on tärkeää.

Mistä valituksessa oli kyse?

UPM:n suunnittelemat yhtiön omien metsien hakkuut Puumalan Rokansaaressa nousivat kesällä 2023 julkisuudessa kritiikin kohteeksi. Paikallinen ELY-keskus oli aiemmin antanut UPM:lle luvan tehdä hakkuita Natura-alueella sijaitsevassa Rokansaaressa, koska siellä ei selvitysten mukaan ollut boreaalista luonnonmetsää, joka olisi estänyt hakkuut. Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri kuitenkin teki ELY-keskukselle luonnonsuojelulain mukaisen vireillepanon hakkuiden estämiseksi, jonka ELY-keskus hylkäsi. Sen jälkeen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri teki päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen, koska heidän mielestään päätös perustui puutteellisiin tietoihin.

Asia on ollut siitä saakka hallinto-oikeuden käsittelyssä, ja saaren hakkuut ovat olleet väliaikaisessa toimenpidekiellossa.

Rokansaaren erityisyys virkistys- ja luontokohteena oli huomioitu hakkuiden suunnittelussa. Aiemmista suunnitelmista voi lukea täältä.