UPM luo kulottamalla elinympäristöjä uhanalaisille lajeille

06/11/2019 07:00:00

UPM kulottaa tänään tiistaina yhtiön omistamalla Kalamajan tilalla Lopella noin neljäntoista hehtaarin alueen. Kulotuskohde sijaitsee Maakylä-Räyskälän Natura 2000 -alueella.

Kulotukset sekä paahderinteiden poltot ovat osa laajaa käynnissä olevaa Paahde-LIFE-hanketta, jossa UPM on mukana yhtenä kumppanina. Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut, ja UPM kulottaa sekä polttaa paahderinteitä omissa metsissään.

Kulotus on perinteinen metsänhoitomuoto, jolla lisätään luonnon monimuotoisuutta. Luonnonhoidon näkökulmasta kulotus korvaa entisaikojen metsäpaloja. Niillä metsään saadaan lahopuuta ja palanutta puuta, joista moni uhanalainen laji on riippuvainen. Myös metsän pohjakasvillisuus muuttuu, kun maan pintaa peittävä kasvillisuus palaa vaihtelevasti ja etenkin harjujen paahteisissa elinympäristöissä kulotuksella parannetaan vaateliaiden kasvilajien ja hyönteisten elinympäristöjä.

Paahde-LIFE-hankkeen ennallistamispoltoilla ja kulotuksilla vuosina 2015–2020 pyritään jäljittelemään luontaisia metsäpaloja. UPM toteuttaa erilaisia polttoja ja paahderinteiden avaamisia yhteensä neljällä Natura 2000 -alueella eteläisessä Suomessa. Polttamalla ja kulottamalla luodaan elinympäristöjä mm. hyönteis- ja sienilajistolle, josta osa on uhanalaistunut metsäpalojen vähenemisen myötä.

UPM Metsän metsäasiantuntija Kari Airaksisella, joka toimii kulotuksen johtajana, on vuosien kokemus monista kulotuksista. Yhtä lailla kokemusta löytyy kulotukseen osallistuvalta kulotusryhmältä. Onnistuakseen turvallisesti kulotus vaatii tarkat ennakkosuunnitelmat sekä saumattoman yhteistyön pelastusviranomaisten kanssa.

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen, UPM Metsä, puh. 0400 152 416