UPM aloittaa uhanalaisten lajien siirtoistutukset ainutlaatuisessa monimuotoisuushankkeessa

03/05/2019 10:12:56

UPM käynnistää tänä keväänä uhanalaisten ja harvinaisten lahottajasienten siirtoistutushankkeen yhteistyössä Suomen Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää lahopuussa elävän lajiston palautumista metsäluontoon istuttamalla uhanalaisia lahottajasieniä yhtiön omien metsien lahopuukeskittymiin.

Hankkeella edistetään UPM:n asettamaa tavoitetta parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa yhtiön omissa metsissä Suomessa. Lahopuun lisääminen on yksi keskeinen keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

"Kyseessä on kokonaan uusi ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen keino turvata luonnon monimuotoisuutta", kertoo UPM:n kestävän metsätalouden kehittämisestä vastaava Timo Lehesvirta.

Lahopuulla elää noin 5000 lajia

Lahoava puuaines on keskeisin metsälajistoon vaikuttava ero puuntuotantoon varattujen alueiden ja luonnonmetsien välillä. Lahopuulla elää Suomessa neljännes metsälajistosta, eli noin 5000 lajia, joista pääosa on sieniä ja hyönteisiä. "Uhanalaisten sienten rihmastoja kasvatetaan kasvatusmaljoissa. Rihmastot siirretään puutappeihin, jotka sitten istutetaan kasvukauden aikana sekä luontaisesti syntyneisiin että hanketta varten kaadettuihin maapuihin", Timo Lehesvirta kertoo.

"Tutkijan näkökulmasta hankkeessa yhdistyvät hienosti uusi tieteellinen tutkimustieto uhanalaisista lajeista ja eliöyhteisöistä sekä käytännön luonnonsuojelutyö. On antoisaa toimia yhteistyössä käytännön metsätoimijan kanssa. Odotamme mielenkiinnolla hankkeen edistymistä, sillä esiselvityksissä saadut tulokset ovat lupaavia", sanoo hankevastaava, Luonnonvarakeskuksen tutkija Reijo Penttilä.

Apuna DNA-analyysit ja maastoinventoinnit

Istutuksissa testataan yli 20 Suomesta kerätyn sienilajin palauttamista luontaisille kasvupaikoille. Istutettavia lajeja ovat mm. pursukääpä, kalkkikääpä ja raidantuoksukääpä. Tavoitteena on, että rihmastot alkavat kasvaa lahopuurungoissa ja tuottavat myöhemmin itiöemiä, joista vapautuvat itiöt alkavat itää uusilla lahopuurungoilla. Sienten rihmastojen leviämistä rungossa ja seuralaislajistoa tullaan seuraamaan DNA-analyysien avulla, ja itiöemien esiintymistä maastoinventoinnein.

"Tutkimusprojektissa istutettavat kääpälajit ovat uhanalaistuneet, koska niille sopivia elinympäristöjä - runsaslahopuustoisia metsiä - on jäljellä enää hyvin vähän. WWF:n tavoitteena on metsien uhanalaistumiskehityksen pysäyttäminen ja seuraamme mielenkiinnolla projektin etenemistä tästä näkökulmasta", sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Lahopuu on lisääntymässä yhtiön metsissä

"On hienoa olla mukana luomassa kokonaan uusia keinoja turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Lahopuu on mittausten mukaan lisääntymässä yhtiön metsissä. Innovaatiot, merkit positiivisista vaikutuksista ja aktiivinen yhteistyö parhaiden osaajien kanssa motivoivat kehittämään toimintakulttuuria kaikille yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi", Timo Lehesvirta päättää.

Lue lisää hankkeesta Matti Maajärven blogista.

Lisätietoja antaa:
kestävän metsätalouden kehittämisestä vastaava Timo Lehesvirta. UPM, puh. 0400 752 212

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa
Blogi | 4 min

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa

Lue lisää
Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia
Artikkeli | 5 min

Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia

Lue lisää
UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella
Artikkeli | 1 min

UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella

Lue lisää