Kannonkosken Kismanniemestä luonnonsuojelualue UPM:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteispäätöksellä

11/20/2017 06:00:00

UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat sopineet Kannonkosken Kismanniemen rantojensuojeluohjelma-alueen suojelusta. Suojeltavan alueen pinta-ala on 151 hehtaaria ja se kuuluu Kivijärven Natura-alueen eteläiseen osa-alueeseen, joka kattaa Lintuselän ja Huhmarselän vesi- ja ranta-alueita. Kivijärven rantaluonto on pääosin karua ja etenkin kasvillisuudeltaan niukat kivikko- ja louhikkorannat ovat alueelle hyvin tyypillisiä. Kivijärvi lukeutuu järvityypiltään suuriin vähähumuksisiin järviin ja sen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Natura-verkostoon alue on liitetty erityisesti karut kirkasvetiset järvet -luontotyypin ja alueella esiintyvän vesi- ja rantalinnuston suojelemiseksi.

Kivijärven eteläosan luonnoltaan ja maisemaltaan merkittävin saaristo sijoittuu Kismanniemen edustalle. "Suojelualueen laaja rakentamaton ranta-alue täydentää tätä järviluontokokonaisuutta. Maisemallisesti arvokkaimpia osia suojelualueella ovat Mustalahden ja Ahonkaaren alueet", toteaa ylitarkastaja Risto Kujala Keski-Suomen ELY-keskuksesta. "Rantojen metsät ovat viime vuosikymmenet kehittyneet luonnontilassa, mistä kertovat paikoin esiintyvät kelot, maalahopuut ja aikaisemman puustosukupolven vanhat puut. Vaikka alueen metsät ovat valtaosin mänty- ja kuusivaltaisia tuoreita ja kuivahkoja kankaita, niin varsinkin ranta-alueelle sijoittuu rehevämpiä ja kosteampia ympäristöjä."

Jokamiehenoikeudet suojellulla alueella liikkumiseen säilyvät ennallaan ja siellä voi poimia marjoja sekä sieniä. Metsästys ja kalastus ovat sallittuja maanomistajan luvalla. Tiukasti suojellun alueen osuus on 58 hehtaaria, jolla muun muassa rakentaminen ja maa-ainesten ottaminen on kielletty. Rantavyöhykkeellä myös metsien käsittely sekä kaikki muut suojeluarvoja heikentävät toimenpiteet on kielletty.

Lisätietoja antavat:
Sami Oksa, UPM Puunhankinta ja metsätalous, johtaja, sidosryhmäsuhteet, puh. 040 560 3474
Risto Kujala, Keski-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, puh. 0295 024 765, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi