Metsälaki

Suomen metsien hoitoa ja käyttöä säätelee metsälaki. Uudistettu metsälaki astui voimaan vuoden 2014 alusta. Lakimuutoksella haluttiin lisätä metsänomistajien omaa päätäntävaltaa metsiensä käytöstä ja vaikuttaa positiivisesti metsien hoitoon sekä monimuotoisuuteen.

Uuden lain myötä uudistushakkuun ikä- ja järeyskriteerit poistuivat. Metsänomistaja voi itse päättää missä kasvuvaiheessa metsänsä hakkaa. Metsänomistaja voi myös valita kasvattaako hän metsäänsä tasaikäisrakenteisena vai eri-ikäisrakenteisena, eli käsitteleekö metsäänsä perinteisillä harvennus- ja uudistushakkuilla vai käyttääkö kasvatushakkuina poiminta- ja pienaukkohakkuita.

Metsän uudistamisvelvoite on ennallaan eli uuden taimikon perustamistoimenpiteistä ja nuoren taimikon jälkihoidosta tulee huolehtia. Taimikon perustamisessa käytettävä puulajivalikoima kasvoi. Uudistamisvelvoite täyttyy, kun riittävän tiheässä ja tasaisesti jakautuneessa taimikossa taimien keskipituus on 0,5 metriä. Taimikko tulee saada aikaan eteläisessä Suomessa 10 ja keskisessä Suomessa 15 vuodessa. Taimikon perustamisilmoitusta ei enää tarvitse tehdä.

Uudesta metsälaista on myös poistettu katselmusmenettely sekä uuden puuston aikaansaamisen varmistamiseksi säädetty vakuusmenettely.

Uusina erityisen tärkeinä elinympäristöinä on suojeltu metsäkorte- ja muurainkorvet. Erityisen tärkeissä luontokohteissa voi tehdä varovaisia toimenpiteitä, joissa kohteen ominaispiirteitä säilytetään tai niitä vahvistetaan.

 

Tutustu tarkemmin lainsäädäntöön

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää
Pysy tietoisena, mitä omassa metsässäsi tapahtuu, Kati kehottaa
Artikkeli | 4 min

Pysy tietoisena, mitä omassa metsässäsi tapahtuu, Kati kehottaa

Lue lisää