Suomalainen puu: Tulevaisuuden(kin) raaka-aine?

03/07/2023 08:12:11

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suurimmat haasteet. Metsät ovat keskeinen osa tämän globaalin kriisin ratkaisemista, ja Suomen metsät ovat vastuullinen paikka tuottaa uusiutuvaa raaka-ainetta kasvavaan tarpeeseen.

UPM:n liiketoiminta perustuu metsiin: istutamme, kasvatamme ja kaadamme puita uusiutuvien ja kestävien tuotteiden valmistamista varten. Viimeiset vuosikymmenet tehtaidemme raaka-aineen hankinta Suomessa on perustunut puun ostamiseen yksityisiltä metsänomistajilta sekä puuntuontiin Venäjältä ja Baltiasta. Vuonna 2021 suomalainen metsäteollisuus toi puuta Venäjältä 9,3 miljoonaa kuutiometriä, joka oli noin 10 % käytetystä raaka-aineesta.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan koko suomalainen metsäteollisuus lopetti puuntuonnin Venäjältä. UPM haluaa jatkossa korvata tämän tuontipuun kotimaisella puulla ja siten varmistaa työpaikat sekä vero- ja vientitulot meille suomalaisille.​ Kun puu hankitaan ja jalostetaan Suomessa, luo tuotanto sivuvirtoja esimerkiksi energiantuotantoon ja lisää omavaraisuuttamme.​

Turvataksemme suomalaisen puun tulevaisuuden raaka-aineena ja elinvoimaisen metsäteollisuuden Suomessa tulee meidän hoitaa metsiämme suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. UPM on laajentanut ja vahvistanut metsänomistajien palveluverkostoaan erityisesti Pohjois-Suomessa, jossa puun hankintamääriä voidaan kasvattaa kestävästi ylittämättä puuston vuosittaista kasvua ja säilyttämällä metsät hiilinieluina. Pohjois-Suomessa tämä lisää myös työpaikkoja ja metsänomistajien puunmyyntituloja.

Kokonaiskulutuksen vähentäminen on tärkeää, jotta voimme saavuttaa globaalit ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteet. Metsäteollisuuden tuotteiden kysynnän ennustetaan kuitenkin vielä kasvavan tulevina vuosikymmeninä uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvien tuotteiden korvatessa fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Näiden tuotteiden globaali kysyntä ja tuotanto eivät vähene supistamalla tuotantoa Suomessa ja säilyttämällä tuotannon täällä voimme itse vaikuttaa sen ympäristövaikutuksiin. Metsäosaamisemme on maailman kärkeä, ja meillä on halu ja jatkuvasti kehittyvät keinot hoitaa metsiämme kestävästi puuntuotannolliset ja ympäristönäkökohdat yhteen sovittaen – tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Suomessa metsätalous on kestävällä pohjalla

Puunhankinnan lisääntyessä Suomessa on tärkeää pitää huolta siitä, että metsiä hoidetaan ja käytetään niin, että metsien kasvua edistetään pitkällä tähtäimellä. Tämä on metsänomistajan, metsäteollisuuden sekä kansallisten hiilineutraalisuustavoitteiden yhteinen etu.

On hyvä muistaa, että Suomessa päätehakkuun jälkeen metsä uudistetaan aina kasvupaikalle soveltuvilla luontaisilla puulajeilla ja meillä metsätalous ei siis aiheuta metsäkatoa, jossa maamme metsien pinta-ala vähenisi, vaan metsät säilyvät aina metsinä.

Myös luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on mukana metsätalouden jokapäiväisissä toimenpiteissä. Metsän hakkuun yhteydessä arvokkaat elinympäristöt ja vesistöjen rantavyöhykkeet esimerkiksi rajataan hakkuiden ulkopuolelle ja metsiin jätetään lahopuita ja eläviä säästöpuuryhmiä turvaamaan mahdollisimman monipuolisen lajiston elinolosuhteet. Me UPM:llä uskomme siihen, että puuraaka-aine pystytään Suomessa tuottamaan luontoa kunnioittaen.

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää