Sidosryhmäpalautteet ovat osa toiminnan kehittämistä

10/06/2017 05:36:10

Yritykset eivät ole muusta maailmasta ja yhteiskunnasta irrallisia toimijoita. Liiketoiminnan harjoittajat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja alan muihin toimijoihin. Metsäalalla toimivilla yrityksillä sidosryhmien joukko on erityisen suuri, sillä metsätalouden ja puunhankinnan vaikutuspiiri on laaja, ja metsien moniarvoisen luonteen vuoksi niihin kohdistuu suuri joukko tarpeita ja tavoitteita.

Mitä UPM Metsä tekee kun se vastaanottaa ympäristöpalautteen?

UPM Metsällä on toimintamalli sidosryhmäpalautteiden käsittelyyn: palautteet tallennetaan, niiden aiheena olevat asiat selvitetään yhtiön sisällä, palautteenantajalle vastataan ja toteutetaan palautteesta johtuvat toimenpiteet, mikäli niihin on tarvetta. Koko palauteprosessi dokumentoidaan.
Palautteiden käsittelyyn yhtiön sisällä kuuluu, että palaute viedään aina toiminnasta vastaavan tahon tietoon. Näin varmistetaan, että asiasta saadaan ensikäden tietoa ja että palautteen sisältö tavoittaa käytännön toimista vastaavat henkilöt.

Arvokkaiden luontokohteiden ja lajiesiintymien kohdalla meille ilmoitetut havainnot todennetaan ja havaitut suojeluarvot merkitään metsäsuunnitelmaan, jotta ne voidaan ottaa huomioon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä ei aina tapahdu päivässä tai viikossa, vaan esimerkiksi vuodenajat vaikuttavat siihen, millä aikataululla asioita voidaan maastossa havaita ja siten käsitellä palaute asianmukaisella tavalla. Joissakin tapauksissa käytämme myös ulkopuolista näkökulmaa asian selvittämiseen. Esimerkkinä tästä ovat yhteiset maastokäynnit viranomaisen tai palautteen lähettäjän kanssa.

Palautteet ovat osa toiminnan kehittämistä

Ympäristöön liittyvät sidosryhmäpalautteet ovat tärkeitä signaaleja toimintamme ympäristölaadusta. Meillä on käytössä suuri joukko laatukriteeristöjä, jotka koostuvat omista toimintaohjeistamme sekä yhtiötä sitovista velvoitteista. Nämä muodostavat vähimmäistason toimintamme laadulle. Palautteet kertovat osaltaan siitä, kuinka olemme tavoitetason saavuttamisessa onnistuneet. Ne tuottavat myös näkökulmia siihen, kuinka meidät toimijana koetaan ja mihin suuntaan mielipideilmasto on kehittymässä.

Metsäluontoon liittyvät sidosryhmäpalautteet koskevat usein sellaisia monimuotoisuusarvoja, joita meillä ei ole ennestään tiedossa. Nämä havainnot täydentävät yhtiön omaa, metsätalouden suunnittelun yhteydessä tapahtuvaa luontoarvojen kartoitustyötä. UPM:n paikkatietojärjestelmään on tallennettu noin 40 000 yhtiön metsien luontokohdetta, joista osalla on suora yhteys sidosryhmäpalautteisiin.

UPM Metsä käyttää sertifioituja ympäristö- ja laatujärjestelmiä ja olemme sitoutuneet metsäsertifiointiin. Nämä järjestelmät sisältävät vaatimuksia sidosryhmäpalautteiden asianmukaisesta käsittelystä. Ulkoisissa auditoinneissa, eli sertifioituihin järjestelmiin liittyvissä, kolmannen osapuolen tekemissä riippumattomissa arvioinneissa, todennetaan sidosryhmäpalautteiden dokumentoinnin ja käsittelyn taso. Varsinkin metsäsertifioinnin puolella kriittiset palautteet käydään usein läpi auditoinneissa ja asiaan haetaan tarvittaessa ratkaisua palautteenantajan, auditoijan ja UPM Metsän keskinäisellä vuoropuhelulla.

Aitoa yhteistyötä ympäristöasioiden kehittämiseen

Ympäristöön liittyvissä sidosryhmäpalautteissa on usein sisältönä palautteenantajien näkemys siitä, että yhtiö on toiminut tai aikoo toimia virheellisellä tavalla. Näiden tilanteiden käsittely noudattaa edellä kuvattua palautteiden käsittelyprosessia. Kun saamme palautteen vaikkapa ennestään tuntemattomasta uhanalaisen lajin esiintymästä alueella, jolle on suunniteltu hakkuita, tiedotamme asiasta paikallisia vastuuhenkilöitä ja selvitämme lajiesiintymän tilanteen hakkuualueella. Tarvittaessa metsäsuunnitelmatieto ja hakkuusuunnitelmat päivitetään havaintoon perustuen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tämän kaltainen toimintamalli voi toimia vain jos palautteen yhteydessä on annettu riittävän tarkasti yksilöidyt tiedot havainnosta ja sen sijainnista. Turvaamme tiedossamme olevat suojeluarvot lajin tai luontotyypin mukaisilla toimenpiteillä velvoitteidemme mukaisesti. Pelkkä tila- tai leimikkotaso ei kuitenkaan tässä yhteydessä riitä. Varsinkin lajitason tarkasteluissa tarkka sijaintitieto on ehdoton edellytys asioiden hyvälle hoitamiselle.

Meille on arvokas havainto, jos toimintamme ei joltakin osin ole täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia. Tällaisen palautteen kautta voimme päästä kiinni toimintamme kehityskohteisiin. Pelkän virheiden etsimisen sijaan, tai ainakin sen lisäksi, toivomme asioiden yhteistä kehittämistä rakentavalla tavalla. Olemme valmiita dialogiin, jossa metsätalouden ympäristövastuullisuutta pyritään kehittämään hyvässä hengessä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken.

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Suot ja FSC®
Artikkeli

Suot ja FSC®

Lue lisää
Mitkä ihmeen uhanalaiset?
Blogi | 2 min

Mitkä ihmeen uhanalaiset?

Lue lisää