Metsäsertifioinnin laatu varmistetaan ulkoisilla auditoinneilla

12/15/2017 08:43:28

Suomessa metsien käyttöä ohjaavat lainsäädännön lisäksi erilaiset vapaaehtoisuuteen perustuvat järjestelmät. Näistä merkittävin on metsäsertifiointi. Suomen metsistä noin 85 prosenttia on FSC®- tai PEFC-sertifioituja. Osuus on maailman kärkeä.

Metsäsertifioinnin kriteerit kattavat metsien käytön taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden. Sertifiointikriteerit laaditaan yhteistyössä laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Lopputuloksena on yhteisesti hyväksytty standardi, jonka mukaan metsiä hoidetaan. Standardi sisältää muun muassa laillisuuteen, ympäristöön, työntekijöiden oikeuksiin sekä toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin liittyviä kriteereitä.

Sertifiointiin sitoutuneen toimijan tulee noudattaa metsäsertifioinnin vaatimuksia. Toiminnan laatu ja vaatimusten toteutuminen tarkastetaan vuosittaisissa auditoinneissa. Auditoinnissa ulkopuolinen, riippumaton toimija arvioi miten hyvin toiminta vastaa sertifioinnin kriteerejä.

Monivaiheiseen auditointiin kuuluu sekä toimisto- että maasto-osuus. Auditoija tarkastaa, että sertifiointiin liittyvät vaatimukset ja niiden toteutus on dokumentoitu asianmukaisesti sekä selvittää maastokäynneillä, että toiminta metsässä vastaa vaatimuksia. Auditointiin kuuluu myös työntekijöiden, yrittäjien ja sidosryhmien haastatteluita. Auditoija laatii auditoinnin lopputuloksena raportin tekemistään havainnoista ja edellyttää korjaavia toimenpiteitä, mikäli toiminnassa on havaittu puutteita.

Mahdolliset havaitut puutteet on korjattava seuraavaan auditointiin mennessä. Tuolloin havainnot ja korjaavat toimenpiteet todennetaan ja käydään auditoijan kanssa läpi. Keskeisessä roolissa toiminnan kehittämisessä ovat henkilöstön ja yrittäjien koulutus sekä toimintaohjeiden päivittäminen ja selkeyttäminen. Korjaavien toimenpiteiden teko on edellytys sertifikaatin säilyttämiselle.

Metsätalouden toiminta on laaja-alaista. Yksin UPM tekee Suomessa noin 20 000 puukauppaa vuodessa yhtiön omien metsien hakkuiden lisäksi. Metsätaloustoimia toteuttaa muutama tuhat toimihenkilöä ja yhteistyöyrittäjää työntekijöineen. Osaamisen ja toiminnan laadun varmistaminen koko puunhankinnan ketjussa on toimintamme keskiössä. Tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen. Ulkoisten auditointien lisäksi UPM seuraa jatkuvasti myös sisäisesti toimintansa laatua ja kehittää sitä tehtyjen havaintojen perusteella.

 

Lue lisää sertifioinnista Timo Lehesvirran ja Eija Kuusiston blogeista

Leimoja ja mielikuvia
Blogi | 10/02/2012 06:00:00 | 3 min

Leimoja ja mielikuvia

Lue lisää