Artikkeli | 05/14/2024 06:46:14 | 8 min Lukuaika

10 askelta kohti vastuullisempaa metsänhoitoa

WWF Suomen johtava metsäasiantuntija Mai Suominen ja UPM Metsän ympäristöpäällikkö Tuomas Kara kertovat, miten heidän edustamissaan organisaatioissa pyritään yhä vastuullisempaan metsänhoitoon, ja ottavat kantaa toistensa keinoihin.

1. Vastuullisempaa metsänhoitoa uusiutuvilla raaka-aineilla 

Tuomas Kara: ”Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla raaka-aineilla on UPM:n koko liiketoiminnan ydin. Etsimme tähän jatkuvasti uusia innovaatioita, toimintatapoja ja mahdollisuuksia.” 

Mai Suominen: ”UPM:n toiminta perustuu hyvään tavoitteeseen, mutta ympäristönäkökulmasta tarkastellen fossiilisista irtautuminen ei riitä. Puun käytöllä on mittavat negatiiviset vaikutukset luontoon ja ilmastoon. Näin ollen puun käyttöä tulee vähentää ja metsien käsittelyä uudistaa.” 

2. Poliittisiin päättäjiin vaikuttaminen vastuullisuuden edistämiseksi 

MS: ”WWF kannustaa yrityksiä vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin, jotta he säätäisivät lakeja, joiden avulla voidaan lisätä metsien monimuotoisuutta ja vähentää vesistöhaittoja. 

Yritysten vastuullisuustoimiin kuuluu myös yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttaminen. Lainsäädännön uudistaminen luo yrityksille yhtenäistä pohjaa, jolle ne voivat kehittää omia toimenpiteitään.” 

TK: ”UPM käy aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Poliittisten päättäjien kanssa keskustelemme vastuullisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, prosesseista ja hankkeista. 

Yksi keskeinen tavoitteemme on lisätä päättäjien ymmärrystä vastuullisista metsänhoitomenetelmistä ja niiden vaikutuksista metsätalouteen.” 

Vastuullisempaa metsänhoitoa: metsien kestävä hoito ja käyttö 

3. Vastuullisuudesta tehdään toimintatapa  

TK: ”Vastuullisuus näkyy UPM:llä kaikessa, mitä teemme. Aloitamme kokoukset keskustelemalla turvallisuudesta ja laadimme toimintamallimme siten, että metsänomistaja, töiden suunnittelija ja toteuttaja pystyvät toimimaan vastuullisesti. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin kehityshankkeisiin eri sidosryhmien kanssa.” 

MS: ”UPM voisi entisestään lisätä metsissään arvokkaiden kohteiden turvaamista ja vesiensuojelun huomioimista valuma-aluetasolla. 

Puunhankinnassa olisi hyvä löytää keinoja suojelunarvoisten yksityismaiden metsien turvaamiseen, luontoarvojen lisäämiseen ja yhteistyön rakentamiseen vesiensuojelussa eri toimijoiden kesken.”

4. Osallistuminen kansainvälisen luontopolitiikan kehittämiseen 

MS: ”WWF Suomi osallistuu aktiivisesti luontopolitiikan kehittämiseen kansainvälisesti ja EU-tasolla. WWF:llä on YK:n luonto- ja ilmastokokouksissa delegaatio ja Brysselissä oma politiikkatoimisto, joka työskentelee EU-lainsäädännön kehittämiseksi.” 

TK: ”UPM osallistuu luontopolitiikan kehittämiseen ja edistämiseen kansainvälisesti ja EU-tasolla sekä suoraan että välillisesti esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n kautta. 

UPM on myös mukana Science Based Targets -verkoston tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden pilottiryhmässä ainoana metsäteollisuuden edustajana.” 

Metsäteollisuus ry - metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara 

5. Metsien sertifiointi on askel kohti vastuullisempaa metsänhoitoa 

TK: ”Sertifioituja metsiä hoidetaan lakisääteisiä vaatimuksia tiukempien kriteerien mukaan. Kaikki UPM:n metsät Suomessa on sertifioitu sekä FSC®*- että PEFC**-sertifikaateilla. 

Kannustamme metsänomistajaasiakkaitamme sitoutumaan metsien sertifiointiin, ja UPM:llä onkin Suomen suurin yksityismetsien FSC***-sertifiointiryhmä.” 

MS: ”Suomessa metsienhoidossa on käytössä kaksi sertifiointijärjestelmää. Näistä FSC-sertifiointi on WWF:n tukema, ja sertifioitujen metsien määrän lisääminen Suomessa on tärkeää: vain noin 10 prosenttia metsistä on FSC-sertifioitu. Tässä WWF:llä ja UPM:llä on yhteinen tavoite.”  

UPM Yhteismetsät on sertifioitu FSC®-järjestelmän mukaisesti 

Olemme kehittäneet mittarit, joilla seuraamme luonnon monimuotoisuuden tilaa UPM:n omistamissa metsissä. Mittariston avulla myös yksityinen metsänomistaja voi tarkkailla verkossa, miten esimerkiksi lehtipuuosuus on kehittynyt hänen metsässään.

6. Luontoarvojen huomioiminen metsänhoidossa 

TK: ”Talousmetsien luonnonhoito on pääkeinomme luontoarvojen huomioimiseen. Jätämme hakkuissa säästö- ja lahopuita, lisäämme lehtipuiden määrää ja jätämme vesistöjen varsille käsittelemättömät tai peitteisesti käsiteltävät suojavyöhykkeet. 

UPM:n metsissä olemme sitoutuneet siihen, että lahopuuta on vähintään 10 kuutiota per hehtaari, lehtipuita 20 prosenttia ja rehevät suoelinympäristöt käsitellään vain jatkuvapeitteisin menetelmin.” 

MS: ”WWF Suomi haluaa vaikuttaa siihen, että luontotavoitteet olisivat nykyistä kattavampi osa metsien käsittelyä. 

WWF on tehnyt metsänhoito-oppaan yhdessä metsäorganisaatio Tapion kanssa. Siinä esitellään keinoja, joiden avulla luontoarvot voi huomioida metsänhoidossa helposti.  

Niitä ovat esimerkiksi sekametsäisyyden ja lahopuun lisääminen, soiden ja rantojen lajiston turvaaminen sekä pensaskerroksen ja varvikon säästäminen.” 

WWF Suomi: Metsänhoito-opas 

7. Metsien suojelu osana vastuullista metsänhoitoa 

MS: ”WWF kannustaa yrityksiä entistä kattavampaan luonnonsuojeluun omistamillaan mailla. Kansainvälisten luontotavoitteiden mukaan valtioiden tulee suojella 30 prosenttia maa- ja vesialueistaan, mikä on hyvä tavoite myös yksittäisille toimijoille. 

WWF Suomi on julkaissut Metsävaikuttamisoppaan, jossa kerrotaan siitä, miten jokainen voi vaikuttaa yhteisesti omistettujen metsien suojeluun.” 

TK: ”Metsien suojelu kuuluu olennaisena osana vastuulliseen metsänhoitoon. Tunnistamme omissa metsissämme arvokkaat ja suojeluun sopivat kohteet ja jätämme ne metsätalouskäytön ulkopuolelle.  

Noin 17 prosenttia UPM:n metsien kokonaispinta-alasta on suojeltu. Huolehdimme myös erilaisten elinympäristöjen hoidosta ja ennallistavista toimenpiteistä.” 

UPM suojelee arvokkaita elinympäristöjä 

 

8. Tiedon jakaminen erilaisista metsänhoitomenetelmistä 

MS: ”WWF Suomi jakaa tietoa erilaisista vaihtoehdoista avohakkuille, joilla on merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia niin metsälajistolle, vesistöille kuin ilmastolle. 

WWF:n tuoreessa julkaisussa kerromme siitä, mitä hyötyä metsien jatkuvasta kasvatuksesta on verrattuna jaksolliseen metsien käsittelyyn.” 

TK: ”Jaamme asiakkaillemme tietoa vastuullisista metsänhoitomenetelmistä. Julkaisemme metsänomistaja-asiakkaillemme asiakaslehteä, bloggaamme verkossa ajankohtaisista aiheista ja järjestämme erilaisia tilaisuuksia. 

Tärkein viestintäkanavamme on kuitenkin metsäammattilaisen ja metsänomistajan kohtaaminen – metsässä, toimistolla tai verkossa.” 

9. Tiedepohjainen tieto vie kohti vastuullisempaa metsänhoitoa 

MS: ”WWF Suomi on mukana metsäorganisaatio Tapion metsänhoidon suositusten laatimisessa. WWF pitää tärkeänä, että suositukset ovat tiedepohjaisia ja tietoa parhaista keinoista toimitetaan kaikille metsänomistajille. Nykyisellään tietoa on tarjolla lähinnä niille, jotka ovat aiheesta jo valmiiksi kiinnostuneita.” 

TK: ”Toimitamme metsänomistaja-asiakkaillemme tietoa vastuullisemmasta metsänhoidosta ja erilaisista vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksista heidän metsissään. UPM on myös tiiviisti mukana metsänhoidon suositusten laatimisessa. 

Huomasimme WWF:n kyselytutkimuksesta hiljattain, että puolet metsänomistajista kokee, ettei metsäammattilainen ole neuvontaa antaessaan kysynyt metsänomistajalta tämän tavoitteista. Tutkimus herätti meidät ajattelemaan ja kehittämään omia toimintatapojamme asiakaskohtaamisissa.” 

Tapio - Metsänhoidon suositukset 

 

10. Vastuullisuudesta tulee osa liiketoimintaa 

TK: ”Olemme kehittäneet mittarit, joilla seuraamme luonnon monimuotoisuuden tilaa UPM:n omistamissa metsissä. Mittariston avulla myös yksityinen metsänomistaja voi tarkkailla verkossa, miten esimerkiksi lehtipuuosuus on kehittynyt hänen metsässään. 

Lisäksi UPM on kytkenyt biodiversiteetti- ja ilmastotavoitteet yhtiön rahoitukseen ja henkilöstön tulospalkkioihin. Jos UPM:n metsät voivat paremmin, yhtiö saa lainaa pienemmällä korkomarginaalilla ja kannustepalkkioiden piirissä olevat työntekijät parempia bonuksia. 

Seuraamme myös työntekijöidemme tasa-arvoista kohtelua koko toimitusketjussamme.” 

MS: ”WWF tekee tiivistä yhteistyötä erilaisten ja erikokoisten yritysten kanssa vaikuttavien ja konkreettisten luontoa huomioivien keinojen löytämiseksi. Yhteistyön tavoitteet sovitaan sen mukaisiksi, miten pitkällä yritys on omissa vastuullisuusteoissaan. 

UPM on tehnyt vastuullisuuden eteen paljon perustyötä, ja yhtiön rahoitukseen liittyvät suunnitelmat ovat inspiroivia. Yhtiö voisikin seuraavaksi ottaa metsissä konkreettisesti harppauksia positiivisten luontovaikutusten aikaansaamiseksi.” 

*FSC C105876 

**PEFC/02-21-17 

***FSC C109750 

 

Juttu on alun perin julkaistu Metsän Henki -lehden numerossa 1/2024.

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää