Kemera-tuki

Kemera-hankkeiden menot eliminoivat kemera-tukien verotusta.

Kemera-tuki
Kemera-tuki

Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset (kemera) tuet säädettiin vuoden 2012 alusta lukien veronalaiseksi tuloksi. Samalla tuettavaan hankkeeseen metsänomistajan maksamat menot tulivat täysimääräisesti vähennyskelpoisiksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taimikon hoitotyöstä maksettu lasku on kokonaan vähennyskelpoinen, vaikka taimikonhoitoon olisi saatu kemera-tukea.

Jos kemera-hankkeessa maksetut menot ovat suuremmat kuin hankkeeseen myönnetty tuki, kemera-tuesta ei vähennysten jälkeen jää verotettavaa tuloa - kuten asian laita usein on. Metsänomistajan omana työnä tekemästä kemera-hankkeesta, kuten taimikonhoidosta, hän voi vähentää hankkeeseen kohdistuvat kulut, mukaan lukien oman auton käytön kustannukset.