Gallringer håller skogen frisk

Genom att gallra säkerställer du skogens livskraft och den bästa tillväxtavkastningen. Det är aktuellt att gallra när skogen har större nytta av gallring än av att växa tätt. I en alltför tät skog börjar trädkronorna minska då träden inte längre får tillräckligt med ljus. Genom gallringar säkerställer vi att ett lämpligt antal stammar lämnar kvar och garanterar de bästa möjliga tillväxtförutsättningarna för det återstående beståndet.

Vi vill belöna skogsägare som utför gallringar för att ta väl hand om sina skogar. Vi ger skogsägarna 50 euro rabatt per hektar på gödslingar som utförs nästa vår!* Låt oss sköta våra skogar tillsammans.

 

 

*Du får 50 euro/hektar rabatt på skogsgödsling när du under perioden 15.8–15.10.2023 avtalar om gallringar som utförs när marken inte är frusen och en virkesaffär på minst 300 m3. Vid flygspridning är minimiytan 10 hektar och rabatten fås för ett gödslingsprojekt som omfattar högst 50 hektar.  Rabatten gäller tillväxthöjande gödslingsmedel och gödslingsmedel för vitaliseringsgödsling. Rabatten gäller inte markspridning eller borgödsling som utförs manuellt. ​

Gödslingserbjudandet måste lösas in under vårvintern 2024, senast 30.4. Gödslingarna utförs under skogsvårdsperioden 2024. Tillgången på skogsgödslingsmedel och prisuppgifter för gödslingar 2024 publiceras på våren.

 


Hittade du inte den person eller ort du sökte? Kontakta vår kundservice 0204 16 5100 eller palvelukeskus@upm.com.

 
 

Vad är nyttan med gallring?

1. Tillväxten ökar

De bästa träden i skogen får utrymme att växa, näring och ljus. På så sätt skapas en skog med grova träd.

2. Kolbindningen ökar

En kraftig och grov skog binder mer kol än en försummad skog där de växande trädens kvalitet försämras.

 

3. Avkastningen ökar

Gallring ger dig grova stockar av hög kvalitet. De har ett högre värde vid försäljning än klena träd av dålig kvalitet.

4. Motståndskraften ökar

En livskraftig och välskött skog klarar bättre av de förändringar som klimatförändringen medför och garanterar på så sätt att skogen ger avkastning även i framtiden.

Vad är nyttan med skogsgödsling?

manty-tukkeja.jpg

1. Avkastningen ökar

Tillväxten ökar med 2–6 kubikmeter per år och hektar, vilket betyder att skogen snabbare blir avverkningsmogen. Träden blir snabbare grova och mängden värdefullt timmer ökar.

2. Kolsänkorna ökar

Gödsling är en klimatgärning eftersom den ökade tillväxten till följd av gödsling kan binda upp till 10 000 kg mer kol per hektar. 

puolukat.jpg

3. Skogen blir friskare

Med skogsgödsling kan näringsbrister åtgärdas och tillväxtstörningar förhindras.

4. Naturvärdena beaktas bättre

Skyddszoner på 20–50 meter lämnas vid vattendrag. Gödsling utförs inte och gödslingsmedel lagras inte i grundvattenområden.