UPMSkog
  • Info & evenemang
  • Om ditt granbestånd drabbas av granbarkborre bör du handla snabbt

Om ditt granbestånd drabbas av granbarkborre bör du handla snabbt

Granbarkborren, som trivs i södra och mellersta Finlands gamla granbestånd, orsakar skador speciellt under varma somrar, efter stormar. Vad ska man göra om man upptäcker de första symptomen i granbeståndets stambark, dvs. små runda hål och brunt sågspån?

Om ditt granbestånd drabbas av granbarkborre bör du handla snabbt

Granbarkborren är en 4–5 mm lång barkborre som lever under granens bark. Vanligtvis förökar de sig i vindfällen och färskt granvirke, men om de förökar sig kraftigt kan de också angripa levande granar. Granbarkborren svärmar från slutet av maj till midsommar.

Granar som snabbt torkar stående är ett tecken på angrepp av granbarkborre. Det är därför bra att besöka sin granskog regelbundet och agera snabbt för att förhindra insektskador om man upptäcker tecken på skadeinsekter. Angrepp av granbarkborren känner man igen på fint brunt sågspån kring stammens rotdel eller runt små hål i stammen.

Värdefulla granbestånd i riskzonen

Granbarkborren drabbar det sämsta tänkbara objektet ur skogsägarens synvinkel, dvs. de allra värdefullaste träden som växt i skogen i årtionden. I ett gammalt bestånd angriper insekterna först stormskadade träd, men under varma år kan granbarkborren producera upp till tre generationer på en sommar och då kan den också angripa friska träd.

Granbarkborren gnager gångar i trädet, lägger ägg i dem och äter innerbarken. Vätskeströmningen i ett drabbat träd bryts av och trädet börjar torka stående.

Insekten kan förstöra fullständiga slutavverkningsfigurer, vilket orsakar en enorm värdeminskning. Medan en frisk granstock är värd exempelvis 55 euro per kubik, så duger en stock som torkat till följd av insektskador inte längre till sågvara. Den kanske kan säljas som energived, till ett pris på under 5 euro per kubik.

Det lönar sig inte att frakta bort helt döda träd

Många skogsägare upptäcker granbarkborren i sin granskog alldeles för sent. Ifall granbarkborren hunnit torka ut vissa träd, lönar det sig inte att göra något åt dem i augusti.

När sommaren är förbi och de drabbade träden har torkat och i praktiken gått förlorade, lönar det sig inte längre att frakta bort dem från skogen. Granbarkborren äter nämligen bara färskt virke och angriper alltså nya granar nästa år. Därför kan man inte förebygga skador nästa sommar genom att frakta bort de torra träden. Efter granbarkborren angrips träden av andra insekter men dem behöver man inte oroa sig för eftersom de främjar skogens mångfald. Mångfald i sin tur främjar skogens välbefinnande.

Förebygg i fortsättningen

Om du var för sent ute i år, kan du nästa år bekämpa granbarkborren effektivt genom att transportera bort stormfällda träd ur skogen så tidigt som möjligt och hålla träden livskraftiga genom att inte låta avverkning dra ut på tiden.

Om stormen fäller ett fåtal träd är det inget att oroa sig för. Men om det finns tiotals fällda träd är det skäl att vidta åtgärder.

Ifall maj månads granskning i granskogen skapar oro för granbarkborre, kan man förhindra skadorna att spridas genom att fälla och transportera bort träden så fort som möjligt.

Feromonfällor till hjälp i bekämpningen

Feromonfällor är den självständiga skogsägarens bekämpningsmetod. De utsöndrar dofter av insekthonor som lockar hanarna.

Med hjälp av feromonfällor kan du ta reda på mängden insekter som svärmar och behovet av annan bekämpning. De minskar också antalet insekter som angriper friska träd en aning.

Det finns både egentliga fällor och feromondoft att tillgå. I bekämpning med fångstvirkesfällor placeras feromonpåsar i fångstträd, dvs. ungefär 2 meter långa granvirkesbitar. De måste fraktas bort från skogen efter svärmningen.

UPM:s skogskundansvariga hjälper

Ta genast kontakt med din egen skogskundansvariga om du hittar granbarkborre i din skog. Hen gör ett besök i skogen för att utvärdera figurens skador och bedöma vad som behöver göras. Åtgärderna beror på situationen. Om situationen ser illa ut, lönar det sig med en snabb realisering eftersom skogsägarens kapital minskar kontinuerligt om skadorna fortsätter.

Hör din egen skog till riskzonen? Kontrollera granbarkborrens spridning just nu på Skogscentralens webbplats: https://www.metsakeskus.fi/sv/uppfoljning-av-granbarkborrestammen

Så här förebygger du skador av granbarkborre

  1. Kontrollera ditt granbestånd regelbundet i maj
  2. När ditt bestånd är förnyelsemoget: vänta inte med virkesaffären
  3. Kontakta din skogskundansvariga om du upptäcker tecken på granbarkborre i din granskog
  4. Feromonfällor kan vara till hjälp i bekämpningen av granbarkborre